Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
I'm inno! Innowacje - Strona 13 z 16 - Innowacje, zarządzanie i informatyka
Blog Informatyka Inne Innowacje SEO Własna firma Własna firma Zarządzanie

Proces innowacji

Proces innowacji

Elementem wspólnym wszystkich definicji ‘innowacji’ jest stwierdzenie,
że innowacją nie jest sam pomysł, a jego praktyczne zastosowanie. Jednak myśl zawierająca obraz szansy na nowe lub lepsze rozwiązanie jest początkiem każdej innowacji. Każda innowacja ma swój początek w głowie innowatora, ale jak potem się rozwija? Jak wygląda w takim razie proces innowacji?

Istnieją dwa ujęcia innowacji – jako procesu lub jego skutku. Większą sposobność na stymulowanie innowacji mamy, gdy traktujemy innowacje, jako proces, który zamienia pomysły w realnie zastosowane rozwiązania, których celem jest osiągnięcie określonych korzyści. Proces innowacji powinien mieć charakter zorganizowany i prawidłowo zarządzany.

Proces ten składa się z 4 faz:

 1. Pozyskiwanie pomysłów na innowacje
 2. Wybór pomysłów wartych wdrożenia
 3. Wdrożenie
 4. Czerpanie korzyści

W procesie innowacji w ujęciu ekonomicznym pomysł zostaje wykorzystany i skomercjalizowany; Istnieje wiele czynników sprzyjających rozwojowi innowacji na każdym z powyższych etapów, natomiast prawidłowe zarządzanie każdą z faz procesu zwiększa szanse na sukces innowacji.

Proces innowacji – 1 etap – poszukiwanie

Poszukiwanie obszarów wartych wprowadzenia zmian. Jest to kluczowy element procesu innowacji. Polega na stworzeniu lub znalezieniu atrakcyjnych szans rynkowych. Wymaga zadania przez innowatora odpowiednich pytań i zebrania wszystkich rozwiązań, których wdrożenie może być korzystne dla organizacji. Przełomowe odkrycia nadchodzą z różnych stron. Źródła innowacji z punktu widzenia przedsiębiorstwa mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.

Wewnętrzne źródła innowacji:

 • Własna działalność badawczo-rozwojowa
 • Badania marketingowe
 • Pomysły właścicieli i w końcu:
 • Pomysły pracowników

Zewnętrzne źródła innowacji to:

 • Kupno licencji
 • Wyniki badań instytucji naukowych
 • Pomysły firm doradczych
 • Kooperacja z innymi podmiotami gospodarczymi
 • Komentarze i uwagi klientów

Proces innowacji – 2 etap – wybór rozwiązania

Wybór rozwiązania, które warte jest wdrożenia, gdyż właściwa selekcja wymaga:

 • Zebrania maksymalnej ilości danych o każdym z pomysłów
 • Oceny ich wykonywalności
 • Oceny ich ryzyka technologicznego i rynkowego
 • Oszacowania korzyści jak również kosztów, jakie mogą wynikać z wdrożenia

Jeśli tylko jest to możliwe, to należy dokonać analizy porównawczej każdego z pomysłów i na jego podstawie wybrać najlepszy. W przypadku wyboru spośród przełomowych pomysłów jest to zadanie niezwykle trudne. Stopień nieprzewidywalności reakcji społeczeństwa i całego rynku na potencjalnie przełomowe odkrycie jest więc niemożliwy do oszacowania.

Proces innowacji – 3 etap – Wdrożenie

To moment, w którym pomysł zamieniany jest na zastosowane w rzeczywistości rozwiązanie. Etap ten zawiera wszystkie niezbędne działania, które zmierzają do rozwoju koncepcji i wprowadzeniu produktu na rynek a tym samym jego komercjalizację. Jeśli wdrożenie dotyczy innowacji produktowej, to wymaga zastosowanie nowej linii produkcyjnej, a tym samym często wymusza innowację procesową. Powyższy etap kończy się z momentem, gdy produkt zostaje wprowadzony na rynek.

Proces innowacji – 4 etap – zbieranie korzyści

Na koniec, proces innowacji polega na zebraniu korzyści, które przynosi innowacja. Innowacje wymagają poświęcenia sporych zasobów, dlatego musimy być pewni, że wykorzystane zostały wszelkie szanse, które przyniosła zmiana.

Mowa tutaj o korzyściach takich jak:

 • Korzyści finansowe wynikające ze sprzedaży
 • Wizerunkowe
 • korzyści z posiadania nowej wiedzy

Więcej postów na ten temat znajdziesz tu:

Read More
Blog Informatyka Inne Innowacje Lifehack Własna firma Zarządzanie

Światowi liderzy innowacji, a polska innowacyjność

Polska innowacyjność

Największą gospodarką świata są Stany Zjednoczone, więc nikogo nie zdziwi, że jest to ojczyzna najbardziej innowacyjnych firm świata. Może nie jest to możliwe do udowodnienia, ale to właśnie dzięki wysokiemu poziomowi innowacyjności gospodarka Stanów Zjednoczonych ma tak wysoką pozycję – Wykształcenie pracowników! Aż 22 z 50 najbardziej innowacyjnych firm działających globalnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. A jak na tle tego wypada polska innowacyjność?

Najbardziej innowacyjne korporacje działające globalnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu BCG Report – Innovation 2010 i danych z Google Finance

W pierwszej dziesiątce udział Stanów Zjednoczonych jest jeszcze bardziej przytłaczający. Aż sześć na dziesięć najbardziej innowacyjnych globalnych korporacji pochodzi z USA. W przytoczanym raporcie przeprowadzonym przez szanowaną na świecie firmę doradczą BCG aż cztery z pierwszych dziesięciu firm stanowią korporacje informatyczne.

Przychód i zysk Apple oraz Google

Źródło: Opracowanie własne

Firma Apple i Google już drugi rok z rzędu zajmują pierwsze dwie pozycje
w rankingu. Apple swoje zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje od pięciu lat. W 2009 roku uzyskał przychód w wysokości 42,91 mld dolarów i zysk na poziomie 8,24 mld dolarów. Według prognoz rok 2010 dla lidera innowacyjności ma być jeszcze lepszy. Google w 2009 roku uzyskał przychód w wysokości 23,65 mld i 6,52 mld dolarów zysku netto. Mimo coraz liczniejszej reprezentacji Chin, pozycja amerykańskich gigantów informatycznych nie wydaje się być zagrożona.

Polska innowacyjność – Poziom innowacyjności polskiej gospodarki

By polska innowacyjność i gospodarka mogła konkurować na globalnym rynku, musi być innowacyjna. Stymulowanie innowacyjności poprzez instytucje państwowe jest obecnie warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, ale i społecznego. Natomiast, po wejściu do Unii Europejskiej transferowana jest poprzez fundusze strukturalne niespotykana wcześniej ilość pieniędzy na rzecz działań o charakterze innowacyjnym. Na sam Program Innowacyjna Gospodarka przypada 3,9 mld EUR, a sposób wykorzystania tych pieniędzy może budzić kontrowersje. Na ocenę skutków dotowania innowacji przyjdzie jednak czas po wykorzystaniu wszystkich funduszy unijnych na lata 2007-2013. Część z nich na pewno zostanie zmarnowana lub nieefektywnie wykorzystana. Lecz jest to koszt konieczny do poniesienia, by Polska gospodarka mogła podwyższyć stopień swej innowacyjności.

Polska w dziedzinie innowacji nadal nie najlepiej wypada na tle państw Europy zachodniej. Przewaga Stanów Zjednoczonych i Japonii jest jeszcze większa.

Sytuację i ilość innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce przedstawia badanie Głównego Urzędu statystycznego z lat 2006-2008.

Procent polskich przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2006-2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

Czy polska innowacyjność ma szansę się w końcu wybić? W przedstawionych statystykach widać wyraźnie, że w Polsce prym w innowacjach wiodą duże przedsiębiorstwa. Za to małych firm wprowadzających innowacje jest procentowo nawet kilkukrotnie mniej. Powyższe statystyki mogą badacza zaniepokoić, bo przedstawiają polską gospodarkę, jako mało innowacyjną, a tym samym mało konkurencyjną. Wyniki badań mogą być zniekształcone z racji na różne rozumienie innowacji przez przedsiębiorców. Polski nie dotknęła recesja związana z ostatnim kryzysem gospodarczym, więc mamy prawo sądzić, że w rzeczywistości polskie przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne niż wynikałoby ze statystyk, lub też innowacje nie miały istotnego wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przykładem działań państwowych, które mają wpłynąć na zwiększenie ilości innowacyjnych przedsięwzięć z wykorzystaniem Internetu stanowi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

 • Działanie 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – 390 635 294 EUR
 • Działanie 8.2 – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (Business to Business) – 391 695 200 EUR

Od 2008 roku Działanie 8.1 wspiera finansowo polską innowacyjność poprzez polskie przedsięwzięcia internetowe. Jest to bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 85% projektu. Tylko w pierwszym roku działalności podpisano 221 umów o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 95 mln zł. Ostatecznie, średnio na projekt przypadło 430 tys. zł. W roku 2009 miały miejsce już trzy nabory – w pierwszym dofinansowano aż 432 projekty, w drugim 350, a w trzecim 383. Łącznie dofinansowano 1165 innowacyjnych projektów, z których to większość uzyskała wsparcie w kwocie bliskiej 200 tysięcy EUR, czyli maksymalnej o którą przedsiębiorca mógł się starać.

Tak więc, Alokacja finansowa na całe działanie 8.1 wynosi 390 635 294 EUR, które do roku 2013 zostaną wykorzystane na stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru e-usług. Wiele z pierwszych wspartych w 2008 projektów już zakończyło swój żywot i w efekcie musiało ogłosić upadłość (przykładem może być socjum.pl). Jednak doświadczeni innowatorzy wiedzą, że aby móc świętować więcej sukcesów, trzeba pogodzić się z ryzykiem większej ilości porażek. Miejmy nadzieję, że choć jeden projekt z 1386 wspartych przez POIG 8.1 w latach 2008-2009 okaże się innowacją równie przełomową jak produkt Google, Skype czy też Facebook.

Więcej o innowacjach znajdziesz tu

Read More
Blog Informatyka Inne Innowacje Własna firma Zarządzanie

Dlaczego innowacyjność w przedsiębiorstwie jest tak ważna?

Innowacyjność to klucz do sukcesu dla każdej firmy

Dlatego każde przedsiębiorstwo stale musi posiadać coś, czym może wyróżnić się na tle konkurencji. Narzędziem to umożliwiającym są innowacje. Bez nich nie jest możliwy stały rozwój przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Rosnąca konkurencja i dynamika rynku wymusza stałe wprowadzanie innowacyjności w każdej postaci. W przeciwnym wypadku hiperkonkurencja szybko doprowadzi do utowarowienia i marginalizacji oferowanego produktu. Innowacyjność to klucz do utrzymania trwałej pozycji lidera rynku.

Przeciętność to droga ku upadkowi.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa innowacyjność wpływa na:

 • Wzrost jakości i konkurencyjności produktów
 • Utrzymanie lub powiększenie udziału w rynku
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Poprawa i unowocześnienie procesów wytwórczych
 • Podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy
 • Zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności działania
 • Udoskonalenie organizacji i metod pracy
 • Zlikwidowanie barier i aktywizacja zasobów
 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Ekonomista Rajshree Agarwal i Michael Gort w 2001 opublikowali wyniki swoich badań dotyczących długości czasu pomiędzy premierą nowego produktu, a pojawieniem się jego bezpośredniej konkurencji. Wynika z nich, że w okresie pomiędzy 1887 a 1986 czas ten stale, dramatycznie zmniejszał się. Pod koniec XIX wieku wynosił średnio około 34 lata. P
od koniec badanego okresu czas pomiędzy premierą produktu,
a pojawieniem się jego bezpośredniej konkurencji wynosił średnio już tylko 2,5 roku.

Długość czasu pomiędzy premierą nowego produktu, a pojawieniem się jego bezpośredniej konkurencji

Luka technologiczna w latach 1887 – 1986

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań Rajshree Agarwal i Michael Gort.

Na powyższym wykresie widać wyraźny trend spadkowy. Obecnie czas ten jest jeszcze krótszy, a w przypadku produktów opartych na oprogramowaniu w wielu przypadkach bliski zeru. By skopiować na przykład prostą stronę internetową wraz z jej funkcjonalnością czasami wystarczy kilka godzin pracy programistów. Dlatego tak ważne jest stałe rozwijanie swoich produktów i dążenie do bycia zawsze o co najmniej krok przed konkurencją.

Skracający się czas korzyści wynikających z monopolu na innowację, to skutek przede wszystkim coraz agresywniejszej konkurencji. Niewątpliwy wpływ na zaobserwowane zjawisko ma również rozwój Internetu, który ułatwił komunikację i wymianę informacji pomiędzy organizacjami i klientami nawet z najdalszych zakątków globu. Przewaga informacyjna firm nad konsumentami jest coraz mniejsza.

Z punktu widzenia konsumentów jest to zjawisko korzystne, bo pozytywnie wpływa na poziom cen i rozwój społeczno-gospodarczy. Przedsiębiorców stawia jednak w obliczu coraz agresywniejszej konkurencji. Bez innowacji nie są w stanie przetrwać tej bezpardonowej walki.

Konkurencja między organizacjami rozgrywa się na dwóch poziomach:

 • Tworzenia innowacji – odkrywczych, niepowtarzalnych, pionierskich
 • Adaptacji innowacji – wdrażanie imitacji, rozwiązań naśladowczych

W dużej mierze od czasu pomiędzy pomysłem, a wdrożeniem rozwiązania
lub wprowadzenia imitacji, zależy sukces lub porażka przyjętych działań.

Nie trzeba zanadto nikogo przekonywać do tego, że innowacje są paliwem
dla rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwalają na zdobycie i utrwalenie przewagi konkurencyjnej. Nie wszyscy jednak osiągają na tym polu sukcesy. Barry Jaruzelski i Kevin Dehoff przeprowadzili badania, z których wynika, że jedynie 12% organizacji z sukcesem zarządza innowacjami, a w sposób ciągły robi to zaledwie połowa z nich. Mimo dużych kosztów, ryzyka oraz licznych przykładów niepowodzeń, organizacje są świadome, że bez innowacji ich los jest zagrożony w stopniu jeszcze większym.

Twórcza destrukcja

Omówiony przez J. Schumpetera proces twórczej destrukcji dobrze obrazuje znaczenie konieczności nieprzerwanego poszukiwania i wprowadzania innowacji. Schumpeter podkreśla, że przedsiębiorcy stale poszukują miejsca dla innowacyjności, by zdobyć przewagę nad konkurencją. Opracowują nowe produkty, usługi i procesy ich wytworzenia. Jeśli tylko innowacja w momencie wytworzenia nie spotkała się na rynku z konkurencją, to zapewnia przedsiębiorcy ponadprzeciętne zyski. Korzysta ze swego rodzaju monopolu. Konkurencja widząc rynkowy sukces innowacji i nie chcąc pozostać w tyle, próbuje imitować pozytywne rozwiązanie. Jeśli tylko pomysł nie jest chroniony prawem, to szybko pojawia się wielu naśladowców. Z czasem przewaga innowatora wynikająca z wprowadzenia innowacji zanika, bo rozwiązanie powszechnieje. Ponadprzeciętne marże topnieją, bo znika przewaga nad konkurencją.

Jedynym sposobem na jej utrzymanie jest wprowadzenie kolejnej innowacji. Niekoniecznie przez tego samego uczestnika rynku, ale na pewno przez gracza, który chce umacniać swoją pozycję. Proces ten stale się powtarza i jego skutkiem jest rozwój rynku. Słabsi uczestnicy rynku i produkty są systematycznie eliminowane.

Innowacyjność w branży IT

W przypadku branży informatycznej innowacyjność jest jeszcze istotniejsza. Rynek internetowy ma charakter naprawdę globalny. Jedyne granice wyznaczone są przez barierę językową i ewentualnie koszty i sposób  dostarczenia produktu, jeżeli ma on charakter materialny. Dlatego tym bardziej trzeba stale próbować czegoś nowego. Już nawet nie po to by się rozwijać, ale po to by znaczenie firmy nie zostało zmarginalizowane przez szybkich naśladowców. W Internecie wprowadzenie imitacji usługi jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Jednym z powodów jest słaba ochrona własności intelektualnej w przypadku oprogramowania. Ciężko zabezpieczyć przed skopiowaniem program czy też aplikację webową. Nawet, jeżeli kod źródłowy jest niedostępny, to informatycy korzystając z inżynierii wstecznej szybko tworzą odpowiedniki oryginału.

Innym czynnikiem zwiększającym konkurencje w Internecie jest fakt, że stolicą branży informatycznej i teleinformatycznej jest Dolina Krzemowa. Mieści się w niej ponad 700 firm, a prawo stanu Kalifornia zabrania stosowania w umowach o pracę klauzuli o zakazie konkurencji. Być może stwarza to lepsze warunki dla rozwoju technologii informatycznej, ale równocześnie sprawia, że nowości szybko spotykają się na rynku ze swoimi imitacjami. Utracony pracownik szybko może zostać przechwycony i wykorzystany przez konkurenta. Jedynie ciągłe skuteczne wprowadzanie innowacji jest w stanie zabezpieczyć przedsięwzięcia informatyczne przed konkurencją.

Główne korzyści wynikające z innowacyności według G. Grossman i E. Helpman:

 • Wzrost produktywności
 • Większa konkurencyjność
 • Rozwój gospodarczy
 • Większa różnorodność oraz wyższa jakość produktów i usług

Innowacyjność przynosi korzyści zarówno innowatorowi, czyli organizacji,
w której została zastosowana nowa idea, jak również społeczeństwu. Przedsiębiorca wprowadzając innowację zdobywa przewagę nad konkurencją i zabezpiecza swój byt. Klient otrzymuje nowy, lepszy produkt. Poprzez ulepszenia procesu produkcji, zarządzania lub samego produktu, klient otrzymuje wyższą jakość. Poprawa jakościowa nie zawsze powiązana jest z podwyższeniem ceny. Może wynikać z zastosowania nowego, lepszego, ale niedrogiego półproduktu. Tym samym społeczeństwo zyskuje produkty bardziej odpowiadające jego potrzebom. Konkurujący o klientów producenci wspomagają rozwój gospodarczy, a narzędziem ich walki są między innymi innowacje.

Powodem powstania innowacji w większości firm jest chęć osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Nie wszyscy jednak z sukcesem potrafią wdrażać nowe pomysły. Część opracowanych produktów nigdy nie przyniesie oczekiwanych zysków związanych ze sprzedażą. Może się wydawać, że koszty poniesione na badania i rozwój takich produktu nigdy nie zostaną odzyskane. Korzyści z innowacji jednak nie zawsze mają charakter bezpośredni. Na innowacje należy patrzeć szerzej.
Poza wygenerowaniem przychodu związanego z ich komercjalizacją mogą pomagać firmie w sposób pośredni.

Niebezpośrednie korzyści z innowacji są trudne do uchwycenia, ale w dłuższym terminie pozytywnie wpływają na rentowność firmy.

Na co korzystnie wpływa innowacyjność? (pośrednio)

 • Wiedzę – Proces powstania innowacji, to proces w trakcie którego powstaje nie tylko nowy produkt, ale i wiedza. Innowacja może nie zostać przychylnie przyjęta przez rynek, a jej sprzedaż generować straty. W takim przypadku często należy podjąć decyzje o jej wycofaniu lub znacznej modyfikacji. Nawet jeśli komercjalizacja nowego pomysłu nie okazała się rentowna, to w dłuższym terminie zyskowna może być wiedza przy niej powstała. Przykładowo usługa Google Gmail według wielu ekspertów nie może być rentowna jako samodzielny produkt. Ale podczas prac badawczych inżynierowie opracowali rozwiązanie, którego dzieckiem jest Google AdSense. Usługa, która daje firmie Google wielomiliardowe zyski. Niezależnie od sukcesu czy też porażki innowacji, podczas jej opracowywania zdobywana jest wiedza, która w przyszłości może stanowić czynnik sukcesu firmy.
 • Markę – Postrzeganie firmy jako innowacyjnej bardzo pozytywnie wpływa na wartość marki. Dowodem tej tezy może być mnogość reklam, w których kładzie się nacisk na podkreślenie innowacyjności dobra lub usługi. Powodem może być wiele korzystnych asocjacji klientów związanych z przymiotnikiem ‘innowacyjny’. Przykładem może być wyprodukowana przez LG lodówka z dotykowym ekranem LCD i podłączeniem do Internetu. Mimo, że produkt ten nie miał szans na komercyjny sukces, to jego olbrzymie publicity i innowacyjny charakter, pozytywnie wpłynęły na postrzeganie koreańskiej marki. Dodał jej renomy i umiejscowił na podium wśród najbardziej zaawansowanych technologicznie konkurentów.

Innowacyjność wizerunkowa przekłada się na większą sprzedaż i rentowność pozostałych produktów firmy.

 • Ekosystem – Innowacje wymagają coraz częściej współpracy z licznymi partnerami i ośrodkami naukowymi. Relacje powstałe podczas współpracy mogą przynieść firmie przewagę nad konkurencją, która w przyszłości zaowocuje większymi zyskami. Partnerzy to również innowatorzy, którzy swoje nowości najpierw zaproponują innowacyjnym przedsiębiorstwom. Testowanie nowych, niedostępnych dla konkurencji technologii może okazać się sporą przewagą.
 • Organizację – Ludzie chcą pracować dla firm dla których celem jest innowacyjność. Wizerunek innowatora pomaga to w zwiększeniu ilości aplikujących do pracy ludzi. Większy wybór, to możliwość wybrania lepszych kandydatów. Poza tym sposobność pracy nad innowacyjnymi przedsięwzięciami zwiększa satysfakcję zatrudnionych pracowników, a tym samym zmniejsza fluktuację w firmie.

Lepiej być ryzykownym innowatorem, niż idealnym naśladowcą

Na oddziaływanie innowacji należy patrzeć szerzej niż większość przedsiębiorców. Nawet, jeśli nowy produkt nie osiągnie planowanej sprzedaży i okaże się nierentowny, to w długim terminie może przynieść zyski. Właśnie poprzez niebezpośrednie korzyści wynikające z wprowadzania innowacji. Niestety są one ciężkie do udokumentowania w kwartalnym raporcie. Należy jednak zdawać sobie z nich sprawę.

Zapraszam również do lektury

Read More
Blog Informatyka Inne Innowacje Własna firma Zarządzanie

Podział innowacji ze względu na skalę i przyczynę powstawania

Opisałem już 2 metody, jak można dzielić innowacje. Jedną, ze względu na obszar, którego dotyczy, oraz drugą – ze względu na kryterium przedmiotu.
Kolejnym ze sposobów klasyfikacji jest podział według poziomu nowości, jaki dana innowacja stanowi. Według stopnia nowości czy też oryginalności rozwiązania innowacyjne dzielimy na:

 • Innowacje przyrostowe – polegają na udoskonaleniu stosowanego lub znanego rozwiązania. Przykładem innowacji przyrostowej może być nowy, bardziej użyteczny, wygląd strony internetowej; wydanie nowej, ulepszonej wersji telefonu komórkowego czy też laptopa.
 • Innowacje radykalne – stworzenie czegoś zupełnie nowego. Nieznanego wcześniej światu. Przykładem radykalnej innowacji było opracowanie łączności satelitarnej, telefonii komórkowej, fotografii cyfrowej i silników hybrydowych.

Zdecydowana większość zmian jakie dokonują się wokół nas, to innowacje przyrostowe. Innowacje radykalne nie powstają często. Według badań J. Ettlie stanowią zaledwie od 6 do 10 procent wszelkich projektów uznanych za innowacyjne. Tak więc ponad 90% innowacji, to udoskonalenia znanych lub już stosowanych rozwiązań. Literatura przedmiotu nie wskazuje, który z typów innowacji jest bardziej opłacalny z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju poprzez radykalne innowacje może jednak okazać się znacznie ryzykowniejsza. Ciężej przeprowadzić badania rynkowe dla rozwiązania nieznanego społeczeństwu. Dlatego szacunki dotyczące przyszłości rynkowej są bardzo trudne do przewidzenia.

Podział innowacji ze względu na przyczynę powstania

Kolejnym i ostatnim już kryterium podziału innowacji jest przyczyna, dla której dana innowacja musiała powstać. Wyróżniamy spośród nich 2 podstawowe kategorie:

 • Innowacje podażowe
 • Innowacje popytowe

Innowacja podażowa – jest ona następstwem rozwoju nauki i techniki. Innowacje podażowe są efektem odkryć niepodlegających bezpośrednim wpływom czynników ekonomicznych, czy też administracyjnych.

Innowacja popytowa – jej powstanie jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Dopiero zaobserwowanie i precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb klientów wpływa na rozpoczęcia prac badawczych i rozwojowych. Innowacja popytowa jest odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej już potrzeby rynkowe.

Jeśli zaciekawił Cię ten post, sprawdź również inne moje treści dotyczące innowacji:

Read More
Blog Informatyka Innowacje SEO Własna firma Własna firma Zarządzanie

Definicja innowacji według Unii Europejskiej

Mnogość aktualnie aktywnych w Polsce programów unijnych wspierających innowacyjność zobowiązuje do przedstawienia definicji innowacji według Komisji Europejskiej. Wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje innowacje, jako wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego:

 • Produktu (dobra lub usługi) – w stosunku do wcześniejszej charakterystyki lub zamierzonego przeznaczenia. Może stanowić pozytywne zmiany w specyfikacji technicznej, komponentach lub materiałach, oprogramowaniu, użyteczności lub innych cech funkcjonalnych
 • Procesu – wpływającego w istotny sposób na metodę produkcji lub dostawy. Może stanowić: zmiany techniczne, związane z wyposażeniem, modyfikacje oprogramowania
 • Metody marketingowej – wpływające istotnie na wygląd produktu, opakowania, produkt placement, promocje lub cenę. O innowacji przez pryzmat działań marketingowych pisał szerzej Kotler
 • Metody organizacyjnej – polegające na wdrożeniu nowych metod w biznesowej praktyce, organizacji miejsca pracy, w relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

Podręcznik opracowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dokładnie określa, co należy traktować jako innowację. Zawiera opis sposobów gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Określa jednolite zasady, dzięki którym możliwe jest porównanie innowacyjności na arenie międzynarodowej.

Podręcznik Oslo traktuje innowację w ujęciu szerokim i tym samym nie rozróżnia innowacji i imitacji. Jednakże wyróżnia poziomy innowacyjności w zależności od zasięgu, który obejmują. Tym samym Komisja Europejska i OECD wyróżnia:

 • Innowacja dla firmy – imitacja rozwiązania z innego przedsiębiorstwa
 • Nowość dla danego rynku
 • Nowość w skali globalnej – dla świata

Zjawisko innowacji jest niezwykle złożone i skomplikowane. Wedle powyższej klasyfikacji wprowadzenie rozwiązania skopiowanego od konkurencji jest innowacją. Jeśli oczywiście nigdy wcześniej nie było wykorzystywane w badanej firmie. Jednak imitacja rozwiązania wykorzystywanego wewnątrz firmy, ale w innym dziale, innowacją w rozumieniu Komisji Europejskiej może już nie być.

Pojęcie ‘innowacja’ rozumiane jest bardzo szeroko, dlatego też organy unijne wspólnie z OECD szczegółowo określiły, jakich zmian nie należy traktować jako innowacji. Pozwala to urzędnikom unijnym wyznaczyć granicę pomiędzy znaczeniem pojęcia innowacja, a zmiana i tym samym lepszą alokację środków.

Jako innowacji nie należy traktować:

 • Rezygnacja z wykorzystania określonego: procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej; wycofanie produktu z oferty.

Nie jest więc innowacją zaprzestanie robienia czegoś. Nawet, jeśli ma to pozytywny wpływ na wyniki firmy. Dla przykładu, nie jest innowacją decyzja Google o wycofaniu z rynku produktu Google Wave. Jest to jedynie zmiana oferty produktowej.

 • Proste zastąpienie czy też rozszerzenie.

Nie jest tym samym innowacją zakup nowej maszyny produkcyjnej identycznej w stosunku do wcześniej wykorzystywanej. Nie jest również innowacją aktualizacja sterowników tej maszyny lub też małe rozszerzenie funkcjonalności. By rozwiązanie można było uznać za innowacyjne musi być nowe dla firmy i mieć znaczący wpływ na jej funkcjonowanie.

 • Zmian będących skutkiem zmiany ceny czynnika produkcji.

Nie jest innowacją zmiana powodująca obniżenie ceny, ale będąca wynikiem obniżenia ceny któregoś z zasobów wykorzystywanych w procesie produkcji.

 • Dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb danego klienta.

Jeśli wprowadzone na potrzeby klienta zmiany mają charakter jednorazowy i nie różnią się istotnie od tego co firma oferuje, to nie są innowacjami.

 • Zmiany mające charakter sezonowy i cykliczny.

Przykładowo dla firmy odzieżowej Zara innowacją nie będzie wprowadzenie kolekcji zimowej, a następnie wiosennej. Z racji na charakter produktu takie zmiany są regularne i mają charakter cykliczny. Kolekcja różni się od poprzedniej, ale determinowane jest to przez trendy stale zmieniające się w świecie mody. Jeśli jednak zmienia się charakter kolekcji i celem jest dotarcie do innego klienta, to jest to innowacja – mająca naturę marketingową. Zmianą mającą charakter innowacyjny będzie również, skrócenie interwału pomiędzy następującymi po sobie kolekcjami.

 • Zmiana oferty handlowej przez przedsiębiorstwa handlowe.

Rozumiana jako wprowadzenie nowszego, poprawionego produktu, którym przedsiębiorstwo handluje. Jeśli natomiast sklep Zara rozpoczyna handel biżuterią lub luksusowymi samochodami, a nie robił tego wcześniej, to jest
to innowacja produktowa.

Read More
1 11 12 13 14 15 16