Innowacje

Rodzaje innowacji – podział ze względu na kryterium przedmiotu

Kryteriów podziału innowacji jest wiele z racji na brak jednoznacznej, uniwersalnej definicji. W literaturze przedmiotu odnajdziemy liczne typologie innowacji. Najprostszy stanowi podział dychotomiczny na innowacje produktowe i usługowe.

Podział innowacji wg kryterium przedmiotu

Najprostszy podział innowacji rozpowszechniony w polskiej literaturze, to wyróżnienie innowacji produktowych i usługowych. Podział wynika z prostego rozbicia przedmiotu innowacji na mający charakter materialny i niematerialny.

 • Innowacje produktowe – zmiana cechy fizycznej, chemicznej lub biologicznej istniejących produktów i usług lub wytworzenie zupełnie nowych produktów. Zazwyczaj mają charakter technologiczny. Prowadzi do unowocześnienia lub wprowadzenia nowej oferty.
 • Innowacje usługowe – efekt zmian wprowadzonych w obszarze usług. Wyróżnia się wysokim stopniem niematerialności, zaangażowaniem czynnika ludzkiego, wysokim wpływem czynników zewnętrznych i ludzkich oraz wynikającą z tego różnorodnością procesu świadczenia usługi. Innowacje usługowe mogą dotyczyć:
 • Nowej koncepcji usługi,
 • Użycia nowej technologii
 • Nowej płaszczyzny współpracy z klientem
 • Nowego systemu dostarczania usługi

Podstawową różnicą pomiędzy powyższymi rodzajami innowacji jest ich materialny i niematerialny charakter, a tym samym sposobność ochrony oraz długość cyklu życia. Innowacje produktowe można łatwo i skutecznie chronić za pomocą patentów. W przypadku innowacji usługowych ochrona taka jest ograniczona, ale przeważnie są trudniejsze do zaobserwowania przez konkurencję.

Read More
Blog Innowacje

Zależność pomiędzy innowacją, wynalazkiem, a kreatywnością.

"Innowacja a wynalazek"

Kreatywność i innowacyjność to to samo? Nie jeden raz obserwowałem dyskusje na ten temat i uważam, że nie ma ona sensu dopóki nie ma się na nazwisko Schumpeter lub Kotler. 😉 Zaufajmy więc autorytetom i poznajmy ich zdanie.

Należy podkreślić, że jest jedynym przedstawicielem takiego stanowiska ze znanych mi materiałów naukowych. Mimo, że Philip Kotler jest jednym z największych ekspertów w dziedzinie marketingu, to jego definicja innowacji po prostu nie zdobyła uznania. Kłóci się z wszystkimi innymi definicjami obecnymi w literaturze.

 

Joseph Schumpeter bardzo wyraźnie rozgranicza między innowacją, a wynalazkiem. Są to dwa różne pojęcia; Nie należy terminów tych używać zamiennie, gdyż sama inwencja jest tylko niezastosowanym w praktyce wytworem wiedzy. Jednak patrząc na najpowszechniejsze definicje innowacji widać wyraźnie, że ich elementem wspólnym jest konieczność wykorzystania wynalazku w praktyce.

Jedynie Philip Kotler za innowację uznał również sam pomysł.

 • „Innowacja to jakiekolwiek dobro, usługa, pomysł, które jest postrzegane przez kogoś, jako nowy”

Choć często pojęcia te są stosowane zamiennie, to istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica. Innowacyjność to wynik kreatywności ludzkiego umysłu. Kreatywność jest niezbędnym budulcem pozwalającym na powstanie innowacji. Osoby czy też kreatywne organizacje są elementem środowiska sprzyjającego powstaniu innowacji. Gdyż właśnie dzięki kreatywności rodzą się przełomowe pomysły, których skutkiem są innowacje.

Ta niesamowita kognitywna zdolność sprzyja narodzinom niestandardowych rozwiązań, dzięki tak zwanym „umiejętnościom odkrywczym”.

Według badań przeprowadzonym przez J.H Dyera kreatywność managerów pomaga im wyróżniać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami:

 • Budowania skojarzeń,
 • Eksperymentowania
 • Obserwowania
 • Budowania sieci kontaktów
 • Zadawania prowokacyjnych pytań

Osoby wykorzystujące podczas poszukiwania innowacji powyższe umiejętności angażują w proces twórczy obydwie półkule mózgowe. Zarówno prawą odpowiedzialną za myślenie intuicyjne, abstrakcyjne jak i lewą odpowiedzialną za logiczne i analityczne myślenie. Pomaga to w budowaniu nowych przełomowych pomysłów, które kwestionują uznane standardy i podważają to, czego nikt inny by się nie odważył.

Powyższe umiejętności kreatywnych jednostek dostrzegła w swoich badaniach również Bettina von Stamm. Doszła do wniosku, że kreatywne jednostki korzystnie wpływają na innowacje z racji na:

 • Zdolność do formułowania nowych problemów i sposobów ich rozwiązania
 • Umiejętność transferu zdobytej wiedzy poprzez inne obszary działalności

Kreatywność przez wielu jest uważana za talent. Na szczęście są również zwolennicy teorii, że to umiejętność, której można się nauczyć. Nawet jeśli kreatywność należy uznać za talent, to istnieje szereg czynników, które mogą ją stymulować. Kreatywność jest warunkiem rozpoczęcia pierwszego etapu procesu innowacji, ale ma istotne znaczenie na każdym jego etapie. Pozwala realizować zadania efektywniej, a pojawiające się po drodze problemy pokonywać minimalnym kosztem. We współczesnej gospodarce ma coraz większe znaczenie i jest cechą pożądaną u pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw. Należy dbać o wysoki poziom kreatywności wewnątrz organizacji, bo sprzyja ona powstawaniu pomysłów, które mogą być początkiem przełomowej innowacji.

źródło:

 • J.H. Dyer, H.B. Gregersen, C.M. Christensen: The innovator’s DNA. “Harvard Business Review” December 2009 s. 61-68
 • B. von Stamm: Managing Innovation, Design Creativity, Chichester: John Wiley & Sons 2003 s. 8
Read More
Innowacje Zarządzanie

Innowacja oczami Komisji Europejskiej

Wydawałoby się, że temat artykułu śmieszny, ale na drugim i trzecim roku studiów składałem z przyjaciółmi kilka wniosków o wsparcie naszych projektów z programu operacyjnego 8.1 i nigdy nie było nam dane zobaczyć tych wielkich unijnych pieniędzy. Między innymi dlatego, że nasze projekty niby nie nosiły znamiona innowacji. Zabawne było, gdy dwa lata później identyczne pomysły otrzymywały wsparcie. 🙂 Z perspektywy czasu oczywiście nie żałuje, że nie skorzystaliśmy z tych środków, ale wtedy było to bolesne doświadczenie. Dlatego wiedza ta może być dla wielu osób bardzo ważna. 

Mnogość aktualnie aktywnych w Polsce programów unijnych wspierających innowacyjność zobowiązuje do przedstawienia definicji innowacji według Komisji Europejskiej. Wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje innowacje, jako wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego:

 • Produktu (dobra lub usługi) – w stosunku do wcześniejszej charakterystyki lub zamierzonego przeznaczenia. Może stanowić pozytywne zmiany w specyfikacji technicznej, komponentach lub materiałach, oprogramowaniu, użyteczności lub innych cech funkcjonalnych
 • Procesu – wpływającego w istotny sposób na metodę produkcji lub dostawy. Może stanowić: zmiany techniczne, związane z wyposażeniem, modyfikacje oprogramowania
 • Metody marketingowej – wpływające istotnie na wygląd produktu, opakowania, produkt placement, promocje lub cenę. O innowacji przez pryzmat działań marketingowych pisał szerzej Kotler
 • Metody organizacyjnej – polegające na wdrożeniu nowych metod w biznesowej praktyce, organizacji miejsca pracy, w relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

Oczywiście specjalny podręcznik opracowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dokładnie określa, co należy traktować jako innowację. Zawiera opis sposobów gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Określa jednolite zasady, dzięki którym możliwe jest porównanie innowacyjności na arenie międzynarodowej.

Podręcznik Oslo traktuje innowację w ujęciu szerokim i tym samym nie rozróżnia innowacji i imitacji. Jednakże wyróżnia poziomy innowacyjności w zależności od zasięgu, który obejmują. Tym samym Komisja Europejska i OECD wyróżnia:

 • Innowacja dla firmy – imitacja rozwiązania z innego przedsiębiorstwa
 • Nowość dla danego rynku
 • Nowość w skali globalnej – dla świata

Zjawisko innowacji jest niezwykle złożone i skomplikowane. Wedle powyższej klasyfikacji wprowadzenie rozwiązania skopiowanego od konkurencji jest innowacją! Jeśli oczywiście nigdy wcześniej nie było wykorzystywane w badanej firmie. Jednak imitacja rozwiązania wykorzystywanego wewnątrz firmy, ale w innym dziale, innowacją w rozumieniu Komisji Europejskiej może już nie być.

Pojęcie ‘innowacja’ rozumiane jest bardzo szeroko, dlatego też organy unijne wspólnie z OECD szczegółowo określiły, jakich zmian nie należy traktować jako innowacji. Pozwala to ekspertom unijnym wyznaczyć granicę pomiędzy znaczeniem pojęcia innowacja, a zmiana i lepszą alokacje środków. Jako innowacji nie należy traktować:

 1. Rezygnacja z wykorzystania określonego: procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej; wycofanie produktu z oferty. Nie jest więc innowacją zaprzestanie robienia czegoś. Nawet jeśli ma to pozytywny wpływ na wyniki firmy. Dla przykładu, nie jest innowacją decyzja Google o wycofaniu z rynku produktu Google Wave. Jest to jedynie zmiana oferty produktowej. 
 2. Proste zastąpienie czy też rozszerzenieNie jest tym samym innowacją zakup nowej maszyny produkcyjnej identycznej w stosunku do wcześniej wykorzystywanej. Nie jest również innowacją aktualizacja sterowników tej maszyny lub też małe rozszerzenie funkcjonalności. By rozwiązanie można było uznać za innowacyjne musi być nowe dla firmy i mieć znaczący wpływ na jej funkcjonowanie.
 3. Zmian będących skutkiem zmiany ceny czynnika produkcjiNie jest innowacją zmiana powodująca obniżenie ceny, ale będąca wynikiem obniżenia ceny któregoś z zasobów wykorzystywanych w procesie produkcji.
 4. Dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb danego klientaJeśli wprowadzone na potrzeby klienta zmiany mają charakter jednorazowy i nie różnią się istotnie od tego co firma oferuje, to nie są innowacjami.
 5. Zmiany mające charakter sezonowy i cyklicznyPrzykładowo dla firmy Zara innowacją nie będzie wprowadzenie kolekcji zimowej, a następnie wiosennej. Z racji na charakter produktu takie zmiany są regularne i mają charakter cykliczny. Kolekcja różni się od poprzedniej, ale determinowane jest to przez trendy stale zmieniające się w świecie mody. Jeśli jednak zmienia się charakter kolekcji i celem jest dotarcie do innego klienta, to jest to innowacja – mająca naturę marketingową. Zmianą mającą charakter innowacyjny będzie również, skrócenie interwału pomiędzy następującymi po sobie kolekcjami.
 6. Zmiana oferty handlowej przez przedsiębiorstwa handloweRozumiana jako wprowadzenie nowszego, poprawionego produktu, którym przedsiębiorstwo handluje. Jeśli natomiast sklep Zara rozpoczyna handel biżuterią lub luksusowymi samochodami, a nie robił tego wcześniej, to jest to innowacja produktowa.

i na koniec pokaże Wam jakim znaczkiem są sygnowane zazwyczaj nieinnowacyjne projekty:

Program operacyjny 8.1

 

i napiszę dlaczego w USA prawdopodobnie żaden z tak oznakowanych projektów nie ma szans na finansowanie od VC. Dlaczego ktoś miałby obejmować Serie A w projekcie który wcześniej był zmuszony wziąć pieniądze od Państwa? Skoro nie był w stanie zdobyć finansowania od prywatnych inwestorów, to znaczy, że był za słaby. Zasłyszane na blogu jakiegoś amerykana który podróżował po Polsce i opisywał swoje spostrzeżenia.  Nie ma racji?

Część II

Dostałem kilka ciekawych komentarzy, które zachęciły mnie do pochylenia się nad tematem raz jeszcze.Dlaczego uważam, że pieniądze z programu 8.1 i większość Funduszy Unijnych bardziej szkodzą niż pomagają polskiej gospodarce? Wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie praktyczne w dziedzinie ebiznesu i pozyskiwania pieniędzy z programu 8.1 pozwalają mi w zasadzie uczciwie ocenić jedynie ten priorytet, czyli „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Czy wiecie ile do dnia 12 września 2014 roku kosztowała europejskiego podatnika realizacja tego tylko jednego priorytetu i oczywiście tylko w Polsce? Sprawdziłem na stronie POIG. Trochę przeraziły mnie kwoty, które tam zobaczyłem. Dlatego nie polecam klikania w zamieszczony przeze mnie link. Urzędnicy wydali tylko na POIG Priorytet 8 ponad 5 mld złotych!

POIG - koszty 8

Kwota to duża, więc uważam że trzeba ją w jakiś sposób zwerbalizować. Pieniądze te spokojnie wystarczą na postawienie co najmniej 10 000 domów jednorodzinnych. Ile z tych wybudowanych z pomocą Państwa laurek ma solidne fundamenty? Pewnie niewiele. Większość to styropian i inny badziew, który dało się kupić tak by włożyć pieniądze do odpowiedniej kieszeni.

Spotkałem się z opinią, że pieniądz nie śmierdzi i należy brać co dają. Zdecydowanie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Moim zdaniem istnieje coś takiego jak pieniądz toksyczny, który w długim terminie potrafi zabić. Bo czy wzielibyście kredyt na biznes w Pro*vide*cie? lub od Mafi? Podejrzewam, że nie. Większość ludzi na takich fundamentach i w takim środowisku nie zbudoje innowacyjnego biznesu, a przecież po co są pieniądze z POIG? Celem dystrybucji tych pieniędzy było podwyższenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, a co w rzeczywistości podowują?:

 • Fundują nam powrót go gospodarki ręcznie sterowanej,
 • Skądś te wielkie pieniądze muszą się brać, więc zwiększają obciążenia podatkowe lub zadłużają Państwo,
 • Niszczą wolny rynek i zdrową konkurencje,
 • Młodzi przedsiębiorcy, którzy z nich korzystają uczą się biznesu po urzędowemu! 😉

Czy się myle? Raczej nie, bo we wszystkich rankingach innowacyjności spadliśmy w ostatnich latach o 20-30 oczek w dół. Paradoksalnie mimo olbrzymiego dopływu pieniędzy z Funduszy Unijnych! 😀 Tak to jest jak zmusza się urzędników do podejmowania decyzji  biznesowych. Urzędnicy nie szukają innowacyjności, a ich podstawowym celem jest unikanie problemów i utrzymanie etatu. W zasadzie nie dziwie się im bo są zaszczuci wszystkimi działającymi w Polsce służbami i po jakiego diabła mają ryzykować skoro wytyczne unijne mówią, że jeśli w projekcie proporcja kobiet do mężczyzn będzie za mała, to nie może uzyskać wsparcia i innowacja powstać nie może! Ile fajnych polskich googli nie powstało przez nierozważne decyzje? Nikt z nas się nie dowie.

Pozwoliłem sobie na mały eksperyment. Wpisałem w Google „What are the hottest startups in Poland?” i sprawdziłem ile z projektów wymienionych przez osobę z branży posiada łatki „Sfinansowani z pieniędzy unijnych”. Borys Musielak pewnie trochę czasu poświęcił na ułożenie swojej listy. Jej jakości nie weryfikowałem, ale wierze, że tworzył ją ze szczerym zaangażowaniem. Nikt mi nie płaci za robienie analiz, więc nie traktujcie tego eksperymentu zbyt poważnie. Na każdej z klikniętych stron poświęciłem maksymalnie 5 sekund i szukałem znaczków, które projekt stworzony lub wspierany z unijnych pieniędzy powinien posiadać (chyba, że prawo się zmieniło). Oto wynik:

Projekt Czy dostrzegłem logo UE na stronie głównej projektu? Z jakiego programu lub priorytetu?
neuroon.com nie
leiadisplay.com nie
dicepl.us tak POIG 6.1 Paszport do eksportu i POIG 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
harimata.co nie
allerad.com nie
zortrax.com nie
omni3d.com nie
cloudyourcar.com nie
nozbe.com nie
homplex.com nie 8.1, ale pieniądze dostali na coś innego niż to co faktycznie okazało się sukcesem.
booklikes.com tak POIG 6.1 Paszport do eksportu (286k PLN wsparcia)
duckiedeck.com nie
wikidot.com nie
docplanner.com nie
betegy.com nie
brainly.co nie
filestube.to nie
sellboxhq.com nie
audioteka.pl nie  8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
windu.org nie
shwrm.com nie
mustache.pl nie
funindesign.pl nie
misbhv.com nie
fashionote.co nie
pricepanorama.com nie
positionly.com nie
sotrender.com nie
brand24.net tak POIG 6.1 IN ‘INNOVATIVE MARKET’ OPERATIONAL PROGRAMME (179k PLN wsparcia)
colibri.io nie
getfokus.com nie
appcodes.com nie
uxpin.com nie
invoiceocean.com nie
getbase.com nie
codility.com nie
confr.com nie
issuestand.com nie
presspadapp.com nie
getresponse.pl nie
erecruiter.pl nie
ivona.com nie
getifinity.com nie
estimote.com nie
recognize.im nie
filmaster.tv nie 8.1, ale pieniądze dostali na coś innego niż to co faktycznie okazało się sukcesem.

Na 46 projektów tylko 3 chwalą się wsparciem pieniężnym z UE. Prawdopodobnie tylko trzy z powyższych projektów powstały z pieniędzy z POIG 8.1. Czyli tylko 3 z 7812 projektów wspartych przez pieniądze unijne z 8.1 osiągneły sukces choćby wizerunkowego, by wylądować na tej liście. Z dużym prawdopodobieństwem nietety tak właśnie jest.

Dlatego pytam czy innowacyjność polskiej gospodarki poprawi się dzięki pieniądzom z UE na lata 2014-2020 ? środki na ten cel mają być większe, więc większy będzie nasz spadek w rankingach innowacyjności. Profesor Krzysztof Rybiński w wywiadzie dla bankier.pl z dnia 22 lutego 2013 powiedział:

„… za pomocą unijnych pieniędzy polscy urzędnicy mordują polską innowacyjność”

i sądzę podobnie, a za 6 lat będziemy mieli kolejne na to dowody.

Czy zaangażowanie w proces decyzyjny czy też dystrybucja pieniędzy poprzez Fundusze VC poprawi sytuacje? Mówię w ciemno, że nie, bo w Polsce nie ma doświadczonych w tym obszarze inwestorów. Nie jest to opinia tylko moja, ale i ja np. Rafała Agnieszczaka, który w ostatnim Bloomberg Businessweek napisał:

„Problem w tym, że często także inwestorzy zachowują się jak szarańcza, która działa na oślep. Albo uczestniczy w dość cynicznej grze pozorów. Znajomy wspominał spotkanie z bardzo znanym na rynku szefem dużego polskiego funduszu inwestycyjnego. Ten roztaczał niesamowite wizje rozwoju pod swoimi skrzydłami i opowiadał o bajońskich sumach, jakie mogą wspólnie zarobić. Ba, wspomniał nawet o potencjalnym kupcu, którego już miał na oku, gotowym do odkupienia firmy w przyszłości. Zapomniał tylko o jednym – wejść wcześniej na stronę start-upu, który tak nagabywał. Wszystko okazało się zgrabnie opowiedzianą bajką bez jakiegokolwiek odniesienia do faktycznego biznesu, jakim zajmował się ów start-up. (…) Tu każdy chce jak najszybciej, z wyrachowaniem, zgarnąć wysoki zwrot z inwestycji. Faktyczny biznes jest na drugim miejscu”

Podam tylko jeden dowód na toksyczność pieniędzy od wielu z polskich inwestorów. Czy myślicie, że start-up w którym założyciele i pracownicy mają mniej niż 70-85% udziałów w projekcie ma szanse na zdobycie pieniędzy od najlepszych inwestorów na świecie? Wiem, że nie, ale polscy inwestorzy i urzędnicy starają się zaklinać rzeczywistość i udawać że jest inaczej.

W takim razie co należy zrobić? Pomyśle nad tym, ale po przestudiowaniu kilkunastu anglojęzycznych książek na temat innowacyjności jestem wysoce przekonany, że nie jest to inwestowanie pieniędzy w taki sposób jak to robi Komisja Europejska i polscy politycy! 😀 a już na pewno nie w branży internetowej.

Źródła:

 1. Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD Publishing 2005 s. 48-51, 56-57 59-62
 2. http://www.quora.com/What-are-the-hottest-startups-in-Poland
 3. https://www.facebook.com/ragni.net/photos/pcb.797549790295868/797549026962611/?type=1&theater
 4. Wywiad z prof. Rybińskim https://www.youtube.com/watch?v=ZIanKZof44Q
 5. Moja chora głowa 😉
Read More
Lifehack

Walutomat czy Cinkciarz.pl? – wymiana waluty

Jeśli dużo podróżujesz, zarabiasz w innej walucie lub robisz interesy z klientami z zagranicy, to zapewne regularnie wymieniasz walute na swoją rodzimą. Wszyscy już chyba wiedzą, że najgorsze warunki są na lotniskach i w pobiliżu granic? ale nie każdy wie że polskie banki nie mają najatrakcyjniejszej oferty. Dlaczego? ponieważ to duże i drogie organizacje z olbrzymimi kosztami stałymi. Dlatego muszą mieć wysokie spready (różnica pomiędzy kursem sprzedaży i skupu waluty). Więc gdzie będą najatrakcyjniejsze warunki? w internecie, bo internet nie wymaga oddziałów wyposażonych za setki tysięcy złotych.

W ostatnich latach na rynku polskim powstało kilka tego typu kantorów internetowych:

 1. http://walutomat.pl
 2. http://cinkciarz.pl/
 3. https://internetowykantor.pl/
 4. http://www.trejdoo.com/

Ile można zaoszczędzić?

By wyliczyć ile możesz zaoszczędzić i porównać oferty z różnych kantorów potrzebujesz informacje o aktualnym spreadzie. Im mniejszy spread tym lepiej dla Ciebie, bo mniej zarabia kantor, a więcej Ty. Na piękny poranek dnia 26.10.2014 roku sytuacja przedstawia się następująco:

Walutomat.pl cinkciarz.pl internetowykantor.pl trejdoo.pl kantor.aliorbank.pl bzwbk.pl
USD kupno 3.2786 3.2742 3.2661 3.2701 3.2717 3.1596
USD sprzedaż 3.2800 3.2884 3.2961 3.2849 3.2909 3.3888
Spread 0.0014 0.0142 0.0300 0.0148 0.0192 0.2292
EUR kupno 4.1760 4.1739 4.1668 4.1666 4.1687 4.0279
EUR sprzedaż 4.1800 4.1884 4.1968 4.1900 4.1933 4.3201
Spread 0.0040 0.0145 0.0300 0.0234 0.0246 0.2922

 

Proszę zwróć uwagę na różnice w spreadach. Porównajmy najniższy i najwyższy spread na dolarze. W walutomacie mamy 0.0014 a w BZWBK 0.2292, czyli prawie 164 razy więcej. W przypadku EURO w banku komercyjnym spread jest 73 razy większy. Widać wyraźnie przewagę kantorów internetowych nad bankami komercyjnymi? Jakie znaczenie ma to dla nas?

Walutomat BZWBK Twój zysk:
Kupno
1000 USD 3280 3388.8 108.8 PLN
15000 USD 49200 50832 1632 PLN
Sprzedaż
1000 USD 3278.6 3159.6 119 PLN
15000 USD 49179 47394 1785 PLN
Kupno
1000 EUR 4180 4027.9 152.1 PLN
15000 EUR 62640 60418.5 2221.5 PLN
Sprzedaż
1000 EUR 4176 4027.9 148.1 PLN
15000 EUR 62640 60418.5 2221.5 PLN

 

Jak widać oszczędności mogą być spore. Sam korzystam z Walutomat.pl od wielu miesięcy i jestem z tej usługi bardzo zadowolony. Na co powinieneś zwracać uwagę wybierając kantor internetowy?

 1. Wiarygodność firmy! bo przecież przelewasz na jej konto swoje pieniądze.
 2. Wysokość spread’a, bo czym niższy tym większy Twój zarobek.
 3. Wielkość obrotu na danej platformie, bo czym większy, to płynność danej platformy pozwala nam szybciej i często atrakcyjniej dokonać wymiany.
 4. Wysokość prowizji, ale chyba na polskim rynku wszędzie jest taka sama czyli 0,2%. Czyli z każdego wymienionego 1000 zł kantor dostaje 2 zł.

 

Read More
Blog Inne Prywatnie

Kto ma haki na prezydenta? Czy mamy w końcu prezydenta całego narodu?

Sąd najwyższy wg ludzi PO

Do tej pory to ja spamowałem porno-polityką, a teraz na FB mnie spamują… więc mam pytanie: Czy naprawdę to taka wielką przyjemność iść na wiecu ramie w ramie z takimi ludźmi jak Schetyna, Petru, Michnik czy Kijowski?! 🙂 Po co są Ci ludzie na tych wiecach? Nie da się tego zrobić bez ich udziału i pieniędzy? Czemu ich nie wygwizdacie tylko robicie im dobrze? Przecież oni w du*ie mają demokracje i wolność. Chodzi tylko o władzę i kase. Gdyby było inaczej, to mieli naprawdę wiele lat i okazji, by na spokojnie zreformować polski wymiar sprawiedliwości. Dlaczego tego nie zrobili? Bo im po prostu na rękę niewydolne i ułożone przez nich sądownictwo. Dlaczego nie wprowadzili chociażby losowego przydziału sędziego do sprawy? 28 lat ich „sprawiedliwości” oraz „demokracji” i takiej jednej małej zmiany nie można było wprowadzić?! 😀 Naprawdę nie dało się? Dlaczego?

Read More
1 2 3 4 5 14