Blog Innowacje

Innowacje w ujęciu wąskim i szerokim – innowacja a imitacja

W literaturze zauważalna jest różnica zdań w istotnej kwestii. Wielu badaczy, jako innowacje traktuje jedynie pierwsze zastosowanie pomysłu. Kolejne zastosowanie pomysłu w innej organizacji jest traktowane jako imitacja. Najważniejszym przedstawicielem takiego podejścia jest ojciec klasycznej definicji innowacji – J. Schumpeter. Podzielił on proces wprowadzania do gospodarki innowacji na etapy z których pierwszy stanowi pomysł na wynalazek, czyli wytwór wiedzy. W skutek zweryfikowania pomysłu i jego praktycznego zastosowania powstaje ‘innowacja’. Ostatnim etapem jest upowszechnienie się innowacji poprzez imitacje rozwiązania poprzez inne organizacje.

Triada Schumpetera
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN 1960 s. 104-116

Z powyższego wynika, że Schumpeter uważał, że innowacją jest jedynie pierwsze praktyczne wykorzystanie nowego pomysłu. Prawdziwej innowacji nadał charakter jednorazowy i niepowtarzalny. W opozycji do takiego spojrzenia na innowacje jest między innymi Ph. Kotler i P. Drucker. Reprezentanci szerszego ujęcie innowacji. Wedle, którego każdy zastosowany wynalazek, który jest nowością dla jego użytkownika jest innowacją. Bez znaczenia czy pomysł zostaje wykorzystany przez twórcę czy też naśladowcę. Nawet jeśliby traktować innowację zgodnie z definicją klasyczną, to imitacja również jest wyrazem przedsiębiorczości. Zapewnia jednak przewagę jedynie nad konkurentami nienadarzającymi za zmieniającym się rynkiem. Nie pozwala na kreowanie przyszłości i narzucanie innym warunków gry. Korzyścią z wykorzystywania imitacji, czy też po prostu przyjęcia strategii szybkiego naśladowcy jest znacznie mniejsze ryzyko rynkowe. Wprowadzanie przełomowych innowacji jest drogą w nieznane. Jest obarczone największym ryzykiem. Strategia naśladownictwa jest znacznie prostsza i bezpieczniejsza, bo wiedzie przez ścieżki zbadane przez konkurencję. Minusem imitacji jest jednak mniejsza renta innowacyjna, która maleje wraz z upowszechnieniem się rozwiązania.
Chcąc traktować innowacyjność, jako źródło stałej przewagi konkurencyjnej trzeba spojrzeć na nią, jako regularnie powtarzający się proces zamiany pomysłów w praktykę. Celem innowacyjności jest zabezpieczenie się przed konkurencją i utrzymanie przychodów na poziomie bezpiecznym dla dalszego prowadzenia działalności. We współczesnym świecie chyba każdy przedsiębiorca ma już świadomość, że innowacje są rzeczą bardzo istotną. Czym większa konkurencja na rynku, tym większą innowacyjnością trzeba się wykazać, by na niego wejść i zdobyć pozycje lidera. Jedynie organizacje, które w sposób właściwy i ciągły, skutecznie zarządzają innowacjami mogą czuć się stosunkowo bezpiecznie. Dlatego obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zrozumienie istoty i znaczenia innowacyjności.

You may also like
Pojęcie innowacji, istota innowacyjności – powstanie nowej nauki i jej definicja
Event app – the future is coming.

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!